top of page
ค้นหา

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท


1. ตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียน

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน

3. จัดให้มีการจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น

4. การจัดประชุมเพื่อจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท

5. เลือกคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ

6. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท

7. รับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท


#ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท #จดบริษัท #สินเชื่อธุรกิจ #สินเชื่อโรงงานอุตสหกรรม   #อนุมัติไว    #SMeEasyCapital   #สินเชื่อธุรกิจ อ้างอิงจาก freeRegisterConsult.at/accountpro

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page