top of page
10.jpg

สินเชื่อโซลูชันสำหรับธุรกิจขายปลีก-ส่ง

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Single Account
วงเงินสินเชื่อโซลูชัน เพื่อธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง ครอบคลุมถึงวงเงิน สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) และ ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) 
สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจขายปลีก-ขายส่ง 

- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็ยื่นสมัครสินเชื่อ 
- ได้คำปรึกษาจาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากเรา

 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
-เป็นเจ้าของกิจการ
-จดทะเบียนการค้า / บจก. / หจก.

-สามารถตรวจสอบกิจการได้
-มีที่อยู่กิจการหลักชัดเจน

 

เอกสารจำเป็นในการสมัคร
- รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า - ด้านหลัง )
- รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายหนังสือรับรอง หรือ ทะเบียนการค้า
- รูปถ่ายกิจการ และ ออฟฟิศ 
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

bottom of page