top of page
12.jpg

สินเชื่อ Factoring เปลื่ยน [Invoice] เป็นเงินทุนเสริมสภาพคล่องธุรกิจลุยต่อเนื่อง

แฟคตอริ่ง แก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้คุณมีกระแสเงินสดได้ดีขึ้น โดยที่คุณไม่ต้องกู้ยืมธนาคาร และไม่จำเป็นต้องการหลักทรัพย์ประกันในการขอสินเชื่อ
เปลื่ยน [Invoice] เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็ยื่นสมัครสินเชื่อ 
- ได้คำปรึกษาจาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากเรา


ตรวจสอบคุณสมบัติ
-เป็นเจ้าของกิจการ
-จดทะเบียนการค้า / บจก. / หจก.

-สามารถตรวจสอบกิจการได้
-มีที่อยู่กิจการหลักชัดเจน


เอกสารจำเป็นในการสมัคร
- รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า - ด้านหลัง )
- รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายหนังสือรับรอง หรือ ทะเบียนการค้า
- รูปถ่ายกิจการ และ ออฟฟิศ 
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

bottom of page