top of page
11.jpg

สินเชื่อเครื่องจักร 

สินเชื่อลิสซิ่งเพื่อการซื้อเครื่องจักร 
มีเครื่องจักรเก่าและใหม่ใช้ให้กิจการเติบโต เก็บเงินก้อนเป็นทุน มีเงินหมุน 
- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็ยื่นสมัครสินเชื่อ 
- ได้คำปรึกษาจาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากเรา


ตรวจสอบคุณสมบัติ
-เป็นเจ้าของกิจการ
-จดทะเบียนการค้า / บจก. / หจก.

-สามารถตรวจสอบกิจการได้
-มีที่อยู่กิจการหลักชัดเจน


เอกสารจำเป็นในการสมัคร
- รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า - ด้านหลัง )
- รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายหนังสือรับรอง หรือ ทะเบียนการค้า
- รูปถ่ายกิจการ และ ออฟฟิศ 
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

bottom of page