18.jpg

ขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท

9.jpg

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท
1. ตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียน

2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน

3. จัดให้มีการจองซื้อหุ้นบริษัทและนัดประชุมผู้ถือหุ้น

4. การจัดประชุมเพื่อจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท

5. เลือกคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ

6. ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท

7. รับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

#ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท #จดบริษัท #สินเชื่อธุรกิจ #สินเชื่อโรงงานอุตสหกรรม   #อนุมัติไว    
#SMeEasyCapital   #สินเชื่อธุรกิจ

อ้างอิงจาก 
freeRegisterConsult.at/accountpro