top of page
18.jpg

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ

เงื่อนไข
-เป็นเจ้าของกิจการ
-ธุรกิจมีการจดทะเบียนการค้า / บจก. / หจก. ประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ

-สามารถตรวจสอบกิจการได้
-มีที่อยู่กิจการหลักชัดเจน


เอกสารจำเป็นในการสมัคร
- รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า - ด้านหลัง )
- รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายหนังสือรับรอง หรือ ทะเบียนการค้า
- รูปถ่ายกิจการ และ ออฟฟิศ 
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ


#SMeEasyCapital   #สินเชื่อธุรกิจ   #เจ้าของกิจการ #เจ้าของธุรกิจ  #ผู้ประกอบการ   #ขั้นตอนสมัครสินเชื่อ   

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ.jpg
bottom of page