top of page
16.jpg

สินเชื่อภัตตาคาร

เงินทุนเสริมสภาพคล่อง หมุนเวียน เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจ 
- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็ยื่นสมัครสินเชื่อ 
- ได้คำปรึกษาจาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากเรา


เงื่อนไข
-เป็นเจ้าของกิจการ
-ธุรกิจมีการจดทะเบียนการค้า / บจก. / หจก. ประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ

-สามารถตรวจสอบกิจการได้
-มีที่อยู่กิจการหลักชัดเจน


เอกสารจำเป็นในการสมัคร
- รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า - ด้านหลัง )
- รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายหนังสือรับรอง หรือ ทะเบียนการค้า
- รูปถ่ายกิจการ และ ออฟฟิศ 
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

bottom of page