top of page
17.jpg

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

Finding Inspiration in Every Turn

บริการสินเชื่อสำหรับธุรกจรับเหมางานระบบและงานก่อสร้าง ที่จดทะเบียนเท่านั้น มีสำนักงานติดต่อ และพนักงานประจำ
มีหน้างานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการสามารถเข้าตรวจสอบได้
การเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยกำลังโตไปอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งบางครั้งต้จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้น 
เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็ยื่นสมัครสินเชื่อ 
- ได้คำปรึกษาจาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากเรา


เงื่อนไข
-เป็นเจ้าของกิจการ
-ธุรกิจมีการจดทะเบียนการค้า / บจก. / หจก. ประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ

-สามารถตรวจสอบกิจการได้
-มีที่อยู่กิจการหลักชัดเจน


เอกสารจำเป็นในการสมัคร
- รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า - ด้านหลัง )
- รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายหนังสือรับรอง หรือ ทะเบียนการค้า
- รูปถ่ายกิจการ และ ออฟฟิศ 
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง

บริการสินเชื่อสำหรับธุรกจรับเหมางานระบบและงานก่อสร้าง ที่จดทะเบียนเท่านั้น มีสำนักงานติดต่อ และพนักงานประจำ
มีหน้างานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการสามารถเข้าตรวจสอบได้
การเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยกำลังโตไปอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งบางครั้งต้จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้น 
เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็ยื่นสมัครสินเชื่อ 
- ได้คำปรึกษาจาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจากเรา


เงื่อนไข
-เป็นเจ้าของกิจการ
-ธุรกิจมีการจดทะเบียนการค้า / บจก. / หจก. ประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ

-สามารถตรวจสอบกิจการได้
-มีที่อยู่กิจการหลักชัดเจน


เอกสารจำเป็นในการสมัคร
- รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า - ด้านหลัง )
- รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่ายหนังสือรับรอง หรือ ทะเบียนการค้า
- รูปถ่ายกิจการ และ ออฟฟิศ 
- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

bottom of page