top of page

5 วิธี เตรียมตัวก่อนขอสมัครสินเชื่อธุรกิจ

5 วิธีเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อธุรกิจ

วิธีเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อ

1.ประวัติผลการติดต่อการชำระหนี้
จะแสดงถึงการมีวินัยทางการเงินสูง

2.เตรียมเอกสารในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้าง
เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองจดทะเบียน ภาพถ่ายกิจการ 

3.การเตรียมแผนธุรกิจ 
สร้างความเชื่อมั่นใจ ว่าจะบริษัทจะได้รับดอกเบี้ยเงินต้นคืนพร้อมด้วย

4.ระบบการบริหารจัดการด้านบัญชี 
สิ่งสำคัญในการพิจารณาของบริษัทฯ คือ ระบบบัญชีที่ดีผลประกอบการที่เชื่อถือได้ และความสามารถในการชำระหนี้

5.หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือผู้ค้ำประกัน
ในการอนุมัติบางครั้ง อาจจะจำเป็นต้องขอหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ บุคคลค้ำประกันที่มีความน่าเชื่อถือ เหมาะกับขอวงเงินทีี่จะขอสินเชื่อ จะช่วยให้ดำเนินการอนุมัติผ่านให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

อ้างอิงโดย
https://www.posttoday.com/finance-stock/money/586903

ข้อมูลเพิ่มเติม
www.smeeasycapital.com

#วิธีขอสินเชื่อธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #กู้เงิน #SMeEasyCapital 

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (2).jpg
bottom of page