top of page

3 ด้านของ การพัฒนาตนเอง

SMe Easy Capital  3 ด้าน การพัฒนาตนเอง.jpg

3 ด้านของ การพัฒนาตนเอง แบ่งออก
เป็นภายนอก ภายใน และ การเงิน

ภายนอก 
-มีความกระตือรือร้น
-น่าดึงดูด
-การแต่งกาย


ภายใน
-ความมั่นใจ
-ความคิดความรู้
-นิสัยที่ดี


การเงิน
-ลงทุน
-ทักษะการบริหารเงิน
-อิสระภาพทางการเงิน


ดูข้อมูลเต็มๆ
www.smeeasycapital.com

#สินเชื่อเพื่อธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #เงินทุน #คล่องตัวในธุรกิจ #เจ้าของธุรกิจ #SMeEasyCapital #พร้อมเคียงข้างทุกโอกาส

bottom of page