top of page

ข้อดีของ Cash flow คืออะไร

-ช่วยให้คุณรู้ว่าสภาพคล่องของธุรกิจเป็นอย่างไร ต้องปรับลดตรงไหน เพื่อให้กระแสเงินสดดีขึ้นและทำธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น
-ช่วยคาดการณ์อนาคตของธุรกิจ
-ทำให้รู้กำไรและต้นทุนของธุรกิจ
-ช่วยป้องกันเรื่องของเงินสดขาดมือ ทำให้คุณมีเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด
-ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือพาร์ทเนอร์ธุรกิจ


อ้างอิงจาก
https://fillgoods.co/online-biz/shop-orders-cash-flow-what-is/


#สินเชื่อธุรกิจ #SMeEasyCapital #Cashflow #เจ้าของธุรกิจ #ผู้ประกอบการ #ธุรกิจ

ดูข้อมูลเต็มๆ
www.smeeasycapital.com

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (3).jpg
bottom of page